NO NAMA NIP TTL E-MAIL MATA KULIAH KEAHLIAN
1 2 3 4 5 6
1 Dra. Hj. Tasnim Muhammad, M.Ag. 19521115 198103 2 001 Ilmu Pendidikan Islam
2 Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd. 19710801 199903 1 003 Bahasa Arab
3 H. Ahmad Fauzi, M.A. 19560819 198903 1 001 Ilmu Dilalah/Semantik
4 Abdul Ghofur, M.Ag. 19680305 200112 1 002 Bahasa Arab
5 Hafidah, S.Ag., M.Ag. 19730318 199803 2 004 Sharaf
6 Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. 19710403 199803 1 005 Insya’
7 Drs. Sukirman, M.Ag. 19630815 199503 1 001 Strategi Pembelajaran