Nama  H. Moh. Mahbub, S.Ag., M.Si. foto
 NIP  19700410 199703 1 004
 TTL  Probolinggo, 10 April 1970
 Jurusan / Prodi  Sejarah Kebudayaan Islam
 Email  [email protected]
 Website  
 Riwayat Pendidikan  S1 : IAIN Sunan Ampel th. 1994
 Bidang Ilmu : Bahasa Arab
 S2 : UNAIR Surabaya th. 1999
 Bidang Ilmu : Ilmu-Ilmu Sosial
 S3 :
 Bidang Ilmu :
 Keahlian  Sosiologi Agama
 Judul Desertasi