Nama  Dr. Ja’far Assagaf, M.A.
 NIP  19760220 200212 1 005
 TTL  Ternate, 20 Februari 1976
 Jurusan / Prodi  Sejarah Kebudayaan Islam
 Email  [email protected]
 Website  
 Riwayat Pendidikan  S1 : STAIN Ternate th. 1999
 Bidang Ilmu : Pendidikan Bahasa Arab
 S2 : UIN Syahid Jakarta th. 2002
 Bidang Ilmu : Tafsir – Hadis
 S3 : UIN Syahid Jakarta th. 2008
 Bidang Ilmu : Tafsir – Hadis
 Keahlian  Hadist
 Judul Desertasi