Nama Drs. Subandji, M.Ag. foto
 NIP 19610102 199803 1 001
 TTL Nganjuk, 02 Januari 1961
 Jurusan / Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
 Email [email protected]
 Website  
 Riwayat Pendidikan  S1 :  IAI Tribakti Kediri th. 1991
 Bidang Ilmu : Pendidikan Agama Islam
 S2 :IAIN Suka Yogyakarta th. 1998
 Bidang Ilmu : Pendidikan Islam
 S3 :
 Bidang Ilmu :
 Keahlian Bahasa Arab
 Judul Desertasi